Support
กิบกิบ
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

SERVICE

วันที่: 27-07-2016

Communication Skill for Leader

สัมมนาเชิงปฏิบัติ : เปลี่ยนชีวิตอย่างคิดไม่ถึงด้วยการโค้ชขั้นสูง

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา ผู้ที่มีทักษะการโค้ชและเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรLife Transformation Coaching
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีแนวทางพัฒนาตนเองในขั้นสูง
 • นำทักษะการโค้ชขั้นสูงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้ลึกซึ้งมากขึ้น
 • สามารถมองเห็นภาพและสัมผัสถึงความรู้สึกแห่งความสำเร็จในการมีทักษะการโค้ชขั้นสูง
 • นำองค์ความรู้เรื่องการโค้ชไปประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตอย่างคิดไม่ถึงของตนเองและผู้อื่นExclusive Life Transformation Coaching

การโค้ชเปลี่ยนชีวิตสำหรับคนพิเศษ

The International Coach Federation (ICF) ได้ให้นิยามของการโค้ชว่า “coaching คือความร่วมมือระหว่างโค้ชและผู้ที่ได้รับการโค้ช โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงมีการท้าทายเชิงความคิด เพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช ได้เห็นโอกาส และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตและในหน้าที่การงาน
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • ผู้ที่เก่งแล้วจะเก่งขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด
 • ผู้ที่เก่งบางเรื่องแต่ไม่เก่งบางเรื่อง เช่นเก่งงานแต่ไม่เก่งคน หรือพูดในกลุ่มเล็กๆได้แต่พูดไม่เก่งต่อหน้าคนกลุ่มมาก
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับงานระดับที่สูงขึ้นหรือต้องใช้ความสามารถที่มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
 • ผู้ที่ต้องการโค้ชเพราะว่าเขาต้องการบุคคลที่สามารถจะมาท้าทายความคิด ตั้งคำถามยากๆหรือเสนอความเห็นแตกต่าง ทำให้เขาเปลี่ยนหรือขยายมุมมองและเกิดความคิดสร้างสรรค์Executive Coaching

การโค้ชผู้บริหาร

The International Coach Federation (ICF) ได้ให้นิยามของคำว่า coaching ว่า “coaching คือความร่วมมือระหว่างโค้ชและผู้ที่ได้รับการโค้ช โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงมีการท้าทายเชิงความคิด เพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช ได้เห็นโอกาส และเกิดแรงบันดาลใจ ในการใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จ ทั้งในด้านส่วนตัวและในหน้าที่การงาน
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • ผู้บริหารที่เก่งแล้วต้องการให้เก่งขึ้นไป
 • ผู้บริหารที่เก่งบางเรื่องแต่ไม่เก่งบางเรื่อง เช่นเก่งงานแต่ไม่เก่งคน หรือพูดเก่งแต่ฟังไม่เก่ง
 • ผู้บริหารที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับระดับที่สูงขึ้นในเวลาที่น้อยลง คือพวกกลุ่ม Successor หรือ Talent
 • ผู้บริหารหรือซีอีโอบางคนที่ต้องการโค้ชเพราะว่าเขาต้องการบุคคลภายนอกที่สามารถจะมาท้าทายความคิด ตั้งคำถามยากๆหรือเสนอความเห็นแตกต่าง ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กรอาจจะไม่กล้าทำLeader as Coach

สัมมนาเชิงปฏิบัติ : ผู้นำแบบโค้ช

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่ต้องการใช้ทักษะการโค้ชในการทำงาน
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนในการเป็นผู้นำได้อย่างต่อเนื่องจากชีวิตจริง
 • ได้กลยุทธ์ในการทำงานกับทีมงานด้วยการโค้ชและนำไปใช้ได้จริงทันที
 • สามารถมองเห็นภาพและสัมผัสถึงความรู้สึกแห่งความสำเร็จในการใช้การโค้ชในฐานะผู้นำ
 • เรียนรู้รูปแบบและวิธีการโค้ช
 • นำศักยภาพของแต่ละคนในทีมงานมาใช้ได้มากขึ้นLife Transformation Coaching

สัมมนาเชิงปฏิบัติ : ชีวิตอย่างคิดไม่ถึงด้วยการโค้ช

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา : ผู้ที่ต้องการใช้ทักษะการโค้ชในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เช่น ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่ปรึกษา ผู้ฝีกอบรม และผู้ทีต้องการเปลี่ยนชีวิตอย่างคิดไม่ถึง
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนในรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างต่อเนื่องจากชีวิตจริง
 • นำทักษะการโค้ชไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้จริงทันที
 • สามารถมองเห็นภาพและสัมผัสถึงความรู้สึกแห่งความสำเร็จในการใช้การโค้ช
 • เรียนรู้รูปแบบและวิธีการโค้ช
 • นำองค์ความรู้การโค้ชมาใช้ในการเปลี่ยนชีวิตอย่างคิดไม่ถึงของตนเองProfessional Service

สัมมนาเชิงปฏิบัติ: การให้บริการอย่างมืออาชีพ

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา : ผู้จัดการร้าน หัวหน้างาน พนักงานขาย ที่ต้องการมีทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพอันนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • ได้รู้จักตนเอง เข้าใจและเข้าถึงผู้อื่นมากขึ้น
 • มีรูปแบบการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 • มีวิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีรวมทั้งการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • ประยุกต์รูปแบบการให้บริการอย่างมืออาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์กร
 • มีวิธีเพิ่มยอดขายได้จากการให้บริการอย่างมืออาชีพProfessional Service Management

สัมมนาเชิงปฏิบัติ : การบริหารงานบริการอย่างมืออาชีพ

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา : ผู้จัดการร้าน หัวหน้างาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร การพัฒนางานบริการและงานขาย รวมทั้งผู้ที่ต้องการมีทักษะการให้บริการและการขายอย่างมืออาชีพ
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • มีทักษะบริการที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
 • มีแนวทางในการบริหาร การพัฒนางานบริการอย่างมืออาชีพ
 • มีทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการที่ดีขึ้น
 • ทำให้เกิดแนวคิดและมีเทคนิคการสร้างสรรค์บริการในรูปแบบใหม่ๆ
 • นำการบริหาร การพัฒนางานบริการไปต่อยอดงานขายได้อย่างมืออาชีพProfessional Store Managment

สัมมนาเชิงปฏิบัติ : การบริหารจัดการ ร้านอย่างมืออาชีพ

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา : ผู้จัดการร้านเพื่อพัฒนาทักษะให้ครบทุกด้านเพื่อการบริหารจัดการร้านได้อย่างมืออาชีพ
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • ค้นพบตัวเองสามารถนำจุดแข็งและคุณสมบัติที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านได้อย่างมืออาชีพ
 • รู้และเข้าใจหลักการรวมทั้งหัวใจของการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ
 • สามารถออกแบบการบริหารจัดการร้านที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ด้วยตัวเอง
 • เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองในด้านการบริหารจัดการร้านได้อย่างต่อเนื่อง
 • นำประสบการณ์จริงมาศึกษาและนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันทีMiracle of Rapport

สัมมนาเชิงปฏิบัติ: มหัศจรรย์สายสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา ผู้ที่ต้องการ การสนับสนุน ความร่วมมือ และต้องการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างและทีมงาน เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้ที่ต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ทีทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย เช่น งานขาย งานบริการและผู้ที่ต้องพบปะผู้คนใหม่ๆตลอดเวลา
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • ได้รู้จักตนเอง เข้าใจและเข้าถึงผู้อื่นมากขึ้น
 • มีเทคนิคที่นำไปใช้ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมีวิธีสร้างความประทับใจกับผู้คนรอบข้าง พบวิธีที่จะได้รับความร่วมมือและความความสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ
 • มีวิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันที ลักษณะเด่นของหลักสูตร
 • ให้ทุกคนพัฒนาความสามารถในการสร้างมิตรภาพได้ดีขึ้นจากพื้นฐานของตน
 • มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างที่นำไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องHappy Work and Happy Life

สัมมนาเชิงปฏิบัติ : ชีวิต&งานและความสุขของฉัน

ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาเพราะความสุขเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำเราไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตและการทำงาน ถ้าท่านเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานที่กำลังมองหาความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงาน “ชีวิต &งานและความสุขของฉัน” เป็นคำตอบหนึ่งที่จะนำคุณไปสู่สิ่งนั้น
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง
 • มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จ
 • มีวิธีสร้างพลัง กำลังใจให้ตนเองในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
 • การรู้จักตนเองเพื่อหาคุณค่าของตัวเองซึ่งนำไปสู่การรู้จัก เข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น (Knowing Self with NLP)
 • การสื่อสารเพื่อความสุขและความสำเร็จ (NLP Communication Model)Create Communication Create Success

สัมมนาเชิงปฏิบัติ:ออกแบบการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา ผู้ที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารเป็นประตูสู่ความสำเร็จ เช่นผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในงานขายและงานบริการ
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • รู้จักหรือได้ตระหนักรู้ตัวตนและคุณสมบัติที่ดีของตนในด้านการสื่อสาร
 • รู้จักรูปแบบและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสื่อสาร
 • มีวิธีการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันที
 • สามารถออกแบบการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในแบบของตน
 • เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเน้นการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงที่ตัวตน
 • แต่ละคนจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารได้ดีขึ้นจากพื้นฐานของตนCommunication Skill for Leader

สัมมนาเชิงปฏิบัติ : ครบเครื่องเรื่องสื่อสารสำหรับผู้นำ

ใครบ้างควรเข้าสัมมนา : ผู้นำ ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาทีมงาน รวมทั้งทำให้ได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากทีมงาน
ลักษณะเด่น และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ ของหลักสูตร

 • รู้และเข้าใจหลักการและหัวใจของการสื่อสารที่แท้จริง
 • ค้นพบตัวตนและนำคุณสมบัติที่ดีในด้านการสื่อสารออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • มีวิธีและเทคนิคต่างๆที่จะทำให้ได้รับความร่วมมือและความความสนับสนุนจากทีมงาน
 • เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนในด้านการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
 • ได้กลยุทธ์ในการสื่อสารกับทีมงานและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบนำไปใช้ได้จริงทันที